W serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych ukazały się następujące tytuły:

2020
Okładka monografii - Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje

Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje
Redakcja naukowa: Józefina Hrynkiewicz, Grzegorz Ślusarz

2018
Okładka monografii - Statystycy polscy. Biogramy

Statystycy polscy. Biogramy (w wersji angielskiej: Polish statisticians. Biographical notes)
Zespół redakcyjny: Mirosław Krzyśko (przewodniczący), Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Elżbieta Gołata, Kazimierz Kruszka, Bożena Łazowska

2013
Okładka monografii - Informacja. Wiedza. Mądrość

Informacja. Wiedza. Mądrość
Bogdan Stefanowicz

2011
Tom 65
Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego
Tom 64
Ekonometria i statystyka w procesie modelowania
2010
Tom 63
Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce
Tom 62
Statystyka małych obszarów
2008
Tom 60
Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problemów obszarów transgranicznych
Tom 59
Jubileusz 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego 1918–2008
Tom 58
Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności w państwie demokratycznym
Tom 57
Statystyka społeczna, deklaracje, szanse, perspektywy
Tom 56
Statystyka wczoraj, dziś i jutro
2007
Tom 55
Inwestowanie w kapitał ludzki
2006
Tom 54
Narodowy rachunek zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia – 1999, 2002, 2003
1997
Okładka monografii - Przesłanki i wyniki prognozy ludności do 2050 roku

Przesłanki i wyniki prognozy ludności do 2050 r.
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

Tom 52
Rachunek satelitarny turystyki
1996
Tom 51
Turystyka w statystyce wielkich aglomeracji
Tom 50
Ochrona danych w systemie informacyjnym statystyki publicznej
1995
Tom 49
130 lat statystyki Warszawy 1864–1994
Tom 48
Przepisy prawne w statystyce
1994
Tom 47
Podstawowe zasady statystyk oficjalnych oraz ich prawnych i etycznych aspektów w krajach w okresie przejściowym
Tom 46
Obchody jubileuszowe 200-lecia statystyki polskiej i 75-lecia Głównego Urzędu Statystycznego
Tom 45
Statystyka regionalna
Tom 44
Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce
Tom 43
Wyzwania polskiej statystyki
Tom 42
Rozwój myśli i instytucji statystycznych na ziemiach polskich
1991
Tom 41
Wskaźniki społeczne
Tom 40
Jakość życia i warunki bytu
Tom 39
Zarys metody reprezentacyjnej
1990
Tom 38
Statystyczne metody badania cen
1989
Tom 37
Badanie budżetu czasu ludności
Tom 36
Problemy badań statystycznych metodą reprezentacyjną
1987
Tom 35
Dokładność danych w badaniach społecznych
Tom 34
Problemy integracji statystycznych badań gospodarstw domowych
1983
Okładka monografii - Problemy demograficzne województwa lubelskiego

Problemy demograficzne województwa lubelskiego
Opracowanie merytoryczne: Władysław Kondrat

1981
1979
Tom 31
Statystyka i ekonometria w Polsce Ludowej (wyd. drugie – zmienione)
Tom 30
Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach
1978
Tom 29
Metodologia badań reprezentacyjnych w GUS. Prace Komisji Matematycznej
Okładka monografii - Narodowy Spis Powszechny 7 grudnia 1978 r. Metodologia i organizacja

Narodowy Spis Powszechny 7 grudnia 1978 r. Metodologia i organizacja
Prace redakcyjne: zespół pracowników Biura Spisów GUS pod kierownictwem Teresy Dłuskiej

Tom 27
Rola młodzieży w życiu społeczno-gospodarczym kraju
1976
Okładka monografii - Zagadnienia metodologiczne statystyki społeczno-demograficznej

Zagadnienia metodologiczne statystyki społeczno-demograficznej
Opracowanie merytoryczne: Władysław Kondrat

Tom 25
Statystyka i ekonometria w Polsce Ludowej
1974
Tom 24
Aktualne problemy demograficzne kraju
Tom 23
Problemy mierników poziomu życia ludności
1973
Tom 22
Rozwój regionalny Polski w świetle badania dochodu narodowego
Tom 21
Stan i perspektywy rozwoju statystyki w Polsce
Tom 20
Podstawowe problemy rozwoju statystyki regionalnej
1972
Okładka monografii - Problemy demograficzne województwa zielonogórskiego

Problemy demograficzne województwa zielonogórskiego
Prace redakcyjne: Halina Cieślak, Teresa Klimkiewicz-Łazor, Władysław Kondrat

Tom 18
Eksperymentalne badania budżetów rodzinnych metodą rotacyjną
Tom 17
Aktualne problemy statystyki państwowej
1971
Tom 16
Rola i zadania statystyki państwowej w planowaniu i zarządzeniu gospodarką narodową w krajach RWPG
Tom 15
Wybrane problemy metodologiczne badań reprezentacyjnych
Tom 14
Badania statystyczne metodą reprezentacyjną w krajach socjalistycznych
1970
Tom 13
Teoretyczne i metodologiczne problemy statystyki społecznej
Tom 12
Aktualne problemy statystyki regionalnej w krajach europejskich
Tom 11
Wybrane problemy prognoz statystycznych
Okładka monografii - Założenia programowe i organizacyjne Narodowego Spisu Powszechnego w 1970 r.

Założenia programowe i organizacyjne Narodowego Spisu Powszechnego w 1970 r.
Prace redakcyjne pod kierunkiem Czesława Kozłowskiego

1969
Tom 9
Mierniki rozwoju regionów
Okładka monografii - Problemy demograficzne Kielecczyzny

Problemy demograficzne Kielecczyzny
Prace redakcyjne: Janina Aleksińska

Tom 7
Zastosowanie metod matematycznych w statystyce
Okładka monografii - Problemy demograficzne Ziem Zachodnich i Północnych PRL

Problemy demograficzne Ziem Zachodnich i Północnych PRL
Prace redakcyjne: Janina Aleksińska, Joanna Górska, Władysław Turczyński

1968
Tom 5
Bilanse gospodarki narodowej
1967
Okładka monografii - Problemy demograficzne Polski Ludowej

Problemy demograficzne Polski Ludowej
Prace redakcyjne: Zbigniew Smoliński

Tom 3
Statystyka regionalna. Aktualny stan i problemy rozwoju
Tom 2
Zagadnienia statystyki rolniczej
Tom 1
Wybrane problemy statystyki w Polsce