Okładka monografii - Teoretyczne i metodologiczne problemy statystyki społecznej

Teoretyczne i metodologiczne problemy statystyki społecznej
Prace redakcyjne: Maria Ofierska

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 13
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1970

O książce

Rozwój statystyki społecznej w Głównym Urzędzie Statystycznym wiązał się z badaniami prowadzonymi przez Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych; następnym krokiem było powołanie w urzędzie Komisji Statystycznej. Dzięki temu prace badawcze prowadzone w GUS były nowatorskie na tle działalności innych urzędów krajów RWPG. Dalszy kierunek tych prac wyznaczyć miała konferencja naukowa „Teoretyczne i metodologiczne problemy statystyki społecznej”, która odbyła się 20 listopada 1969 r. w GUS z udziałem przedstawicieli nauk społecznych i statystyki publicznej. Niniejsza publikacja stanowi pokłosie tego wydarzenia.

Konferencja stworzyła możliwość podsumowania dotychczasowego dorobku statystyki społecznej, omówienia jej zadań i przedyskutowania problemów związanych z teorią, metodologią oraz praktyką badań statystyczno-socjologicznych. Referaty pokonferencyjne, zebrane w tomie 13 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych, dotyczą zwłaszcza związków pomiędzy badaniami statystyczno-socjologicznymi a refleksją teoretyczną na temat rozwoju społecznego, znaczenia badań statystycznych dla planowania społecznego i polityki społecznej, badań struktury klasowo-warstwowej i społeczno-zawodowej, statystyki zatrudnienia, pracy i przemysłu, pogranicza socjologii i demografii, wykorzystania danych statystycznych w badaniach socjologicznych oraz badań czasu wolnego.

Tom dzieli się na trzy części: pierwszą stanowią referaty, drugą – głosy w dyskusji, trzecią – wypowiedzi nadesłane. Całość poprzedzona została przemówieniem wstępnym Prezesa GUS dr. hab. Wincentego Kawalca. Prace redakcyjne zostały wykonane przez Marię Ofierską i Elżbietę Barańską (tę drugą w zakresie redakcji technicznej).