Okładka monografii - Statystyka wczoraj, dziś i jutro

Statystyka wczoraj, dziś i jutro
Opracowanie redakcyjne: Anatol Kula

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 56
Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 2008

O książce

Historia statystyki w Polsce, w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Centralnej Biblioteki Statystycznej, istotne zagadnienia bieżących badań statystycznych – m.in. statystyczna analiza aktywności ekonomicznej ludności, klasyfikacja obiektów z wykorzystaniem informacji rozmytej, pomiary innowacyjności regionalnej w statystyce Unii Europejskiej czy ubóstwo i wykluczenie społeczne w układzie wojewódzkim – oraz przyszłość statystyki pod względem badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim (od zastosowania interakcyjnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu statystyki po harmonizację standardów klasyfikacyjnych w kontekście rozwoju badań statystycznych) złożyły się na tom 56 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych zatytułowany Statystyka wczoraj, dziś i jutro.

Szeroki zakres merytoryczny tomu wynikał z tematyki referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej „Statystyka wczoraj, dziś i jutro”, która odbyła się między 10 a 12 października 2007 r. we Wrocławiu w ramach pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdu Statystyków. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji 95-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a wpisywało się również w obchody 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. Konferencja, w której wzięło udział przeszło 100 osób, w tym liczni przedstawiciele statystyki publicznej, świadczyła o postępującej integracji środowisk badaczy i praktyków statystyki.

Artykuły pokonferencyjne opublikowane w 56 tomie BWS zostały zrecenzowane przez prof. dr. hab. Witolda Miszczaka i prof. dr. hab. Stanisława Heilperna. Przedmowę napisali prezes PTS Kazimierz Kruszka i prezes GUS Józef Oleński. Opracowanie redakcyjne wykonał Anatol Kula, a redakcję techniczną – Waldemar Orlik.