Okładka monografii - Informacja. Wiedza. Mądrość

Bogdan Stefanowicz
Informacja. Wiedza. Mądrość

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 66
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013

O książce

Opracowanie autorstwa Bogdana Stefanowicza przedstawia analizę trzech powiązanych wzajemnie pojęć: informacji, wiedzy i mądrości. Autor zestawił ze sobą różnorodne próby definiowania tych pojęć przez innych badaczy, aby unaocznić, że często te definicje są komplementarne, a nie wykluczające – zebrane razem pokazują wieloaspektowość każdego z wymienionych pojęć. Omówione zostały funkcje, własności i rodzaje informacji, wiedzy i mądrości, a także sposoby ich interpretacji oraz potencjalne błędy i zakłócenia z tym związane. Wspólną ramą było podejście infologiczne, które Stefanowicz rozwijał na podstawie prac m.in. Bo Sundgrena i Börje Langeforsa.

Publikacja wpisuje się w nurt rozważań na temat specyfiki społeczeństwa informacyjnego oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także metod gromadzenia i wykorzystywania coraz większych ilości informacji w systemach statystycznych, szczególnie w obrębie statystyki publicznej. Analizy poszczególnych pojęć pod kątem logicznym, semiotycznym i funkcjonalnym opatrzone zostały licznymi przykładami, zarówno z zastosowań specjalistycznych (np. prezentowania tabelarycznego i graficznego informacji statystycznych), jak i życia codziennego, polityki czy literatury. Autor odwoływał się do rozważań matematyków, statystyków, cybernetyków i filozofów, co czyni jego wywód barwnym i przystępnym dla szerokiego grona czytelników.

O autorze

Bogdan Stefanowicz jest profesorem zwyczajnym w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie; wcześniej pracował w Szkole Głównej Handlowej oraz Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica. Specjalizuje się w informatyce gospodarczej.