Okładka monografii - Założenia programowe i organizacyjne Narodowego Spisu Powszechnego w 1970 r.

Założenia programowe i organizacyjne Narodowego Spisu Powszechnego w 1970 r.
Prace redakcyjne pod kierunkiem Czesława Kozłowskiego

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 10
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1970

O książce

Tematem publikacji jest stan zaawansowania prac metodologicznych i organizacyjnych Narodowego Spisu Powszechnego z 1970 r. Program NSP omawiany był na tle bieżącej sytuacji gospodarczej i związanego z nią zapotrzebowania na informacje społeczno-ekonomiczne niezbędne w systemie gospodarki planowej. Szczegółowo omówiona została tematyka prowadzonych jednocześnie: spisu ludności, spisu mieszkań, spisu budynków mieszkalnych i spisu gospodarstw indywidualnych. Szczególną uwagę poświęcono nowatorstwu programu spisu z 1970 r. względem wcześniejszych spisów, w tym szczególnie poprzedniego spisu z 1960 r. Przybliżono także wyniki spisu próbnego z 1968 r., techniki opracowywania danych zgromadzonych w trakcie spisu oraz organizację terenowego aparatu spisowego.

W książce przedstawione zostały wystąpienia wygłoszone podczas plenarnego posiedzenia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk 5 maja 1969 r. W posiedzeniu oprócz członków Komitetu udział wzięli badacze i praktycy statystyki zaproszeni przez Główny Urząd Statystyczny. Pierwszą część publikacji stanowi referat ówczesnego prezesa GUS dr. hab. Wincentego Kawalca Założenia programowe i organizacyjne Narodowego Spisu Powszechnego w 1970 r. Na drugą część składają się głosy w dyskusji poprzedzonej zagajeniem prof. dr. Kazimierza Secomskiego i przemówieniem wstępnym Kawalca. Dyskusja odbyła się w szczególnym momencie – pomiędzy podsumowanym już spisem próbnym a właściwym spisem powszechnym z grudnia 1970 r. – dlatego mogła służyć weryfikacji założeń i rozwiązań przyjętych przez GUS oraz zwróceniu uwagi na te kwestie, które wymagały jeszcze namysłu. Ponadto w opracowaniu załączone zostały podstawowe formularze spisowe.

Tom 10 Biblioteki Wiadomości Statystycznych opracowany został przez zespół w składzie: Władysław Bąk, Irena Dudek, Krystyna Kópczyńska i Władysław Wereszczak (redaktor techniczny) pod kierunkiem Czesława Kozłowskiego.