Okładka monografii - Rola i zadania statystyki państwowej w planowaniu i zarządzaniu gospodarką narodową w krajach RWPG

Rola i zadania statystyki państwowej w planowaniu i zarządzaniu gospodarką narodową w krajach RWPG
Opracowanie redakcyjne: Gabriel Rupiński, Jadwiga Rybacka, Zygmunt Peuker

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 16
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1971

O książce

Zmiany w metodach planowania i zarządzania gospodarką narodową w krajach członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej wymagały opracowywania kompleksowego systemu informacji statystycznej, który miał być oparty na podstawach naukowych i wykorzystaniu najnowszych technik obliczeniowych, a jednocześnie dostosowany do nowych potrzeb planistycznych. Wymiana doświadczeń i przedyskutowanie wspólnych problemów związanych z projektowaniem systemów w poszczególnych krajach RWPG stanowi przedmiot tomu 16 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych pt. Rola i zadania statystyki państwowej w planowaniu i zarządzaniu gospodarką narodową w krajach RWPG.

Monografia zbiera referaty wygłoszone podczas międzynarodowego seminarium naukowego pod tym samym tytułem, które odbyło się w Warszawie między 20 a 23 października 1970 r. z inicjatywy Stałej Komisji Statystycznej RWPG i Głównego Urzędu Statystycznego. Wśród uczestników seminarium znaleźli się przedstawiciele nauki i statystyki publicznej z Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, Mongolii, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR. Problematyka obejmowała niemal wszystkie działy statystyki społeczno-ekonomicznej.

Publikacja została podzielona na pięć rozdziałów dotyczących zadań i organizacji statystyki w krajach socjalistycznych, systemu badań statystycznych dla potrzeb planowania i zarządzania, problematyki rozwiniętych bilansów gospodarki narodowej, zagadnień statystyki regionalnej oraz zagadnień statystyki społecznej, przy czym każdy rozdział składa się z referatów i komunikatów. Przemówienie wstępne i końcowe, stanowiące ramy książki, wygłosił prezes GUS prof. dr Wincenty Kawalec. W publikacji pominięto część dyskusyjną seminarium. Prace redakcyjne przeprowadzili Gabriel Rupiński, Jadwiga Rybacka i Zygmunt Peuker oraz Joanna Górska jako redaktorka techniczna.