Okładka monografii - Aktualne problemy demograficzne kraju

Aktualne problemy demograficzne kraju
Opracowanie merytoryczne: Władysław Kondrat

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 24
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1974

O książce

Od 1944 do 1974 r. liczba ludności w Polsce wzrosła o 11 mln osób – liczba ta świadczyła o jednej z najwyższych dynamik w powojennej Europie. Jednocześnie szybko postępowała urbanizacja i uprzemysłowienie kraju: między 1945 a 1973 r. odsetek ludności miejskiej wzrósł z 31,8% do 54,2%. Procesy demograficzne cechowały się przy tym naprzemiennymi niżami i wyżami demograficznymi, co przekładało się na rozliczne trudności w organizacji opieki dla dzieci, szkolnictwa i rynku pracy, a w szczególności na sytuację pracujących kobiet. Te i powiązane z nimi zagadnienia stały się przedmiotem tomu 24 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych, który bieżące zagadnienia demograficzne i społeczno-ekonomiczne przedstawiał na tle pierwszego powojennego trzydziestolecia.

Publikacja ma charakter zbioru pokonferencyjnego: składa się na nią 19 referatów oraz wypowiedzi w dyskusji wygłoszonych podczas konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Główny Urząd Statystyczny 17 i 18 czerwca 1974 r. w Warszawie z udziałem badaczy oraz przedstawicieli jednostek statystycznych i planistycznych. Wydarzenie wpisywało się w obchody ogłoszonego przez ONZ Światowego Roku Ludności, a jego głównym celem była ocena wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 8 grudnia 1970 r.; do wyników NSP odwoływała się większość zebranych w tomie wystąpień.

Przedmowę do książki napisał prezes GUS prof. dr hab. Stanisław Kuziński, a wystąpienie wprowadzające oraz końcowe – I zastępca prezesa GUS Adam Machnowski. Opracowanie merytoryczne publikacji wykonał Władysław Kondrat.