Okładka monografii - Wybrane problemy prognoz statystycznych

Wybrane problemy prognoz statystycznych
Prace redakcyjne: Izabella Kudrycka, Andrzej Romejko, Jadwiga Rybacka

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 11
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1970

O książce

W 1967 r. Główny Urząd Statystyczny rozpoczął prace nad konstrukcją i praktycznym zastosowaniem prognoz statystycznych w analizach statystyczno-ekonomicznych. Pierwszy etap prac dotyczył zagadnień teoretycznych, w tym definicji prognozy gospodarczej oraz klasyfikacji prognoz. Na drugim etapie poszukiwano modeli ekonometrycznych umożliwiających budowę prognoz gospodarczych. Trzeci etap stanowiły już próby zastosowania pojęć i metod w badaniach statystycznych w odniesieniu do wybranych procesów gospodarczych. W celu omówienia tych pierwszych doświadczeń Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS zorganizował 18–19 czerwca 1969 r. seminarium z udziałem przedstawicieli nauk matematycznych i ekonomicznych oraz praktyków. Tom 11 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych pt. Wybrane problemy prognoz statystycznych zawiera materiały z tego seminarium.

W seminarium wzięli udział goście z zagranicy: Bułgarii, Czechosłowacji, Węgier, NRD i Jugosławii. W trakcie spotkania praktycy i teoretycy dyskutowali zarówno o problemach metodologicznych, jak i kwestiach praktycznych związanych z konstrukcją prognoz i ich wykorzystaniem w planowaniu gospodarczym. Wygłoszone referaty skupiały się na dwóch obszarach tematycznych: roli i zakresie ujęcia prognoz statystycznych w systemie gospodarki planowej oraz wybranych zagadnień metodologicznych.

Część pierwsza tomu zawiera referaty przedstawione podczas seminarium. W części drugiej znalazł się zapis dyskusji. Publikację otwierają przemówienie prezesa GUS dr. hab. Wincentego Kawalca oraz słowo wstępne dyrektor Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS dr Eugenii Krzeczkowskiej, która również zamknęła obrady. Prace redakcyjne wykonali dr Izabella Kudrycka, Andrzej Romejko i Jadwiga Rybacka oraz Władysław Wereszczak jako redaktor techniczny.