Okładka monografii - Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce

Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce
Redakcja naukowa: Czesław Domański, Teresa Śmiłowska

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 63
Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa 2010

O książce

Jedną z głównych cech zglobalizowanej gospodarki opartej na wiedzy na przełomie XX i XXI w. było nasilenie się procesów metropolizacji. Wielkie zurbanizowane ośrodki w coraz większym stopniu koncentrowały na swoim terenie kluczowe czynniki determinujące rozwój społeczno-gospodarczy w skali nie tylko regionalnej, lecz także krajowej i międzynarodowej. Powstanie i wzrost metropolii, delimitacja ich obszarów, specyfika zarządzania metropoliami, procesy społeczno-gospodarcze charakterystyczne dla wielkich miast, a także potrzeby informacyjne związane z rozwojem metropolii złożyły się na zbiór zagadnień zawartych w tomie 63 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych.

Podstawę tekstów zebranych w książce stanowią referaty wygłoszone na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce” zorganizowanej przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Łodzi oraz Instytut Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego 12-14 października 2009 r. w Łodzi. Celem konferencji była wymiana poglądów na temat procesów metropolizacji zachodzących w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli statystyki publicznej. W wydarzeniu wzięło udział ok. stu badaczy, urzędników, planistów i statystyków.

Publikacja dzieli się na części dotyczące obszarów metropolitalnych, ich delimitacji i rozwoju, funkcjonowania obszarów metropolitalnych, przeszłości i teraźniejszości statystyki miejskiej oraz polityki miejskiej w świetle ustawodawstwa. Przedmową i wystąpieniem wprowadzającym tom opatrzył prezes GUS prof. dr hab. Józef Oleński, a uzupełnienie stanowią sprawozdania z dwóch paneli dyskusyjnych: o wielkich miastach w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów oraz o miastach jako istotnym elemencie rozwoju ekonomicznego i demograficznego. Redaktorami naukowymi tomu są prof. dr hab. Czesław Domański i dr Teresa Śmiłowska.