Okładka monografii - Podstawowe problemy rozwoju statystyki regionalnej

Podstawowe problemy rozwoju statystyki regionalnej
Opracowanie redakcyjne: Zbigniew Gontarski, Adam Mijakowski

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 20
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1973

O książce

Rozwój statystyki regionalnej w Polsce przyniósł wiele informacji przydatnych zarówno do celów praktycznych w życiu społeczno-gospodarczym kraju, jak i do badań teoretycznych. Dostrzegano jednak również braki dotyczące m.in. charakterystyk zmian zachodzących w środowisku geograficznym, sposobów przechowywania i użytkowania danych (w specjalnych bankach lub w postaci szczegółowych map tematycznych), rejestracji i prezentacji danych podlegających periodycznym zmianom, jednolitego systemu norm i wskaźników, a także problemów badań rozwoju aglomeracji przemysłowo-miejskich. Te i inne zagadnienia stały się przedmiotem dyskusji podczas konferencji zorganizowanej przez Główny Urząd Statystyczny i Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, która odbyła się 17 maja 1972 r. w ramach przygotowań do II Kongresu Nauki Polskiej.

Tom 20 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych Podstawowe problemy rozwoju statystyki regionalnej zawiera materiały z tej konferencji. Celem wydarzenia było podsumowanie dorobku statystyki regionalnej oraz przedyskutowanie teoretycznych, metodologicznych i praktycznych problemów jej rozwoju w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z doskonalenia metod planowania gospodarczego i przestrzennego oraz rozwoju badań naukowych. W konferencji wzięli udział zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy planowania gospodarczego i przestrzennego z instytucji centralnych i terenowych oraz organów statystyki publicznej.

Publikacja dzieli się na dwie części. W pierwszej zebrano referaty konferencyjne w kolejności od generalnych do szczegółowych. Druga część zawiera głosy w dyskusji oraz wypowiedzi nadesłane po zakończeniu obrad. Obie części poprzedza przemówienie wstępne Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN prof. dr. Stanisława Leszczyckiego. Opracowanie redakcyjne tomu wykonali Zbigniew Gontarski i Adam Mijakowski, a także Krzysztof Koziczyński jako redaktor techniczny.