Okładka monografii - Wybrane problemy statystyki w Polsce

Wybrane problemy statystyki w Polsce
Opracowanie redakcyjne: Halina Cieślak, Krzysztof Koziczyński, Jadwiga Rybacka

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 1
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1967

O książce

W drugiej połowie lat 60. XX w. jednym z najważniejszych wyzwań statystyki publicznej stało się formułowanie prognoz statystycznych, które umożliwiałyby wyznaczanie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. To zadanie wymagało pogłębienia studiów metodologicznych nad problematyką prognoz krótko-, średnio- i długookresowych potrzebnych do opracowywania planów 2-letnich, 5-letnich i perspektywicznych. Konieczny był również przegląd zakresu i metodologii badań oraz technik przetwarzania i udostępniania informacji statystycznych. Niezbędne stało się rozwinięcie prac analitycznych w wielu dziedzinach społecznych i gospodarczych oraz wprowadzanie nowych metod badań.

Te węzłowe problemy i nowe zadania statystyki publicznej w Polsce stały się przedmiotem referatów i wypowiedzi wygłoszonych podczas sympozjum „Wybrane problemy statystyki w Polsce” zorganizowanego przez GUS od 22 do 24 listopada 1966 r. w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Zastępca Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów prof. dr hab. Kazimierz Secomski, rektor Szkoły Głównej Planowania i Statystyki oraz Zastępca Przewodniczącego Naukowej Rady Statystycznej prof. dr hab. Wiesław Sadowski, członkowie Naukowej Rady Statystycznej, pracownicy naukowi uczelni i instytutów naukowych, członkowie Komisji Planowania oraz pracownicy GUS i terenowych organów statystycznych, a także delegacje zagraniczne z Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i centralnych urzędów statystycznych Czechosłowacji, NRD, Jugosławii, Rumunii, Węgier i Związku Radzieckiego. Materiały z sympozjum ukazały się jako tom 1 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych.

W inauguracyjnym tomie znalazły się referaty, koreferaty i wypowiedzi uczestników sympozjum podzielone na dziewięć rozdziałów tematycznych. Każdy rozdział rozpoczyna się referatem podstawowym, po którym następują referat uzupełniający lub koreferat i głosy w dyskusji. Pominięto tytuły referatów. Monografię przedmową opatrzył prezes GUS doc. dr Wincenty Kawalec, który wraz z rektorem Sadowskim przewodniczył obradom sympozjum. Prace redakcyjne wykonali Halina Cieślak, Krzysztof Koziczyński i Jadwiga Rybacka.