Okładka monografii - Problemy demograficzne Ziem Zachodnich i Północnych PRL

Problemy demograficzne Ziem Zachodnich i Północnych PRL
Prace redakcyjne: Janina Aleksińska, Joanna Górska, Władysław Turczyński

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 6
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1969

O książce

Zagadnieniem omawianym w tomie 6 Biblioteki Wiadomości Statystycznych są przeobrażenia ludnościowe dokonujące się na Ziemiach Zachodnich i Północnych kraju. Do najważniejszych tematów poruszanych w książce należy wzajemne warunkowanie się procesów demograficznych, społecznych i ekonomicznych, a także procesów zasiedlania i urbanizacji tych terenów. Intensywna reprodukcja ludności w pierwszym dwudziestoleciu po wojnie na Ziemiach Zachodnich i Północnych skutkowała bowiem zaludnieniem opustoszałych terenów, osiągnięciem wysokiego poziomu wydajności w produkcji rolnej i przemysłowej, jak również integracją społeczną różnych grup ludności.

Publikacja stanowi pokłosie Regionalnej Konferencji Demograficznej, którą zorganizowały wspólnie Główny Urząd Statystyczny oraz Prezydium Rady Naukowej Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich we Wrocławiu 14 i 15 października 1968 r. Celem konferencji było dostarczenie przedstawicielom władz odpowiedzialnym za politykę społeczną i gospodarczą pogłębionych informacji z zakresu badań rozwoju społeczno-gospodarczego Ziem Zachodnich i Północnych. Informacje takie przydatne były szczególnie w kontekście tworzenia regionalnych planów perspektywicznych i dróg rozwoju Polski.

Oprócz referatów w książce znalazły się: zagajenie prezesa GUS doc. dr. Wincentego Kawalca, przemówienie przewodniczącego prezydium Rady Narodowej Wrocławia prof. dr. Bolesława Iwaszkiewicza, wprowadzenie do dyskusji przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej woj. wrocławskiego Bronisława Ostapczuka oraz głosy w dyskusji i wypowiedzi nadesłane po konferencji wraz z przemówieniem końcowym prezesa GUS. Prace redakcyjne wykonali Janina Aleksińska, Joanna Górska i Władysław Turczyński.