Okładka monografii - Stan i perspektywy rozwoju statystyki w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju statystyki w Polsce
Opracowanie redakcyjne: Halina Cieślak, Janusz Jagielski, Teresa Klimkiewicz-Łazor

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 21
Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1973

O książce

Trwające od 26 do 29 czerwca 1973 r. obrady II Kongresu Nauki Polskiej miały na celu ocenę osiągnięć naukowych, jakie dokonały się w kraju od poprzedniego Kongresu z 1951 r., i zostały poprzedzone analizami stanu i perspektyw poszczególnych dyscyplin. W przypadku statystyki i ekonometrii szczególną uwagę poświęcono zastosowaniu tych nauk w rozwoju kraju oraz zaspokajaniu potrzeb społecznych i gospodarczych, a także przyspieszeniu i koordynacji badań statystycznych i ekonometrycznych oraz określeniu ich priorytetów. Przedmiotem rozważań stały się też relacje między statystyką a informatyką, rola statystyki w procesach zarządzania i podejmowania decyzji, jak również stosunki między statystyką ekonomiczną a ekonometrią.

Jednym z istotnych forów, na których dyskutowano te zagadnienia, była Ogólnopolska Konferencja Statystyczna w Jachrance 24–27 października 1972 r. współorganizowana przez Główny Urząd Statystyczny i nowopowstały Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN. W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi i praktycy z ośrodków akademickich i urzędów statystycznych w kraju, a zapis referatów i dyskusji wydany został w tomie 21 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych zatytułowanym Stan i perspektywy rozwoju statystyki w Polsce.

Publikację podzielono na dwie części. W pierwszej znalazły się referaty konferencyjne, w tym referat podstawowy doc. dr. hab. Andrzeja Luszniewicza ze Szkoły Głównej Planowania i Statystyki na temat stanu i perspektyw rozwoju statystyki oraz koreferaty prof. dr. hab. Władysława Welfego z Uniwersytetu Łódzkiego (o stanie o rozwoju statystyki i ekonometrii na tle rozbudowy systemów informacji statystycznej) i prof. dr. hab. Stanisława Kuzińskiego z GUS (o miejscu statystyki w systemie planowania i zarządzania). Drugą część stanowiły głosy w dyskusji. Całość została poprzedzona przemówieniem wstępnym rektora SGPiS prof. dr. Wiesława Sadowskiego.

Opracowaniem i koordynacją prac nad tomem zajął się Andrzej Luszniewicz i Kazimierz Podgórski, natomiast opracowaniem redakcyjnym – Halina Cieślak, Janusz Jagielski, Teresa Klimkiewicz-Łazor i Jadwiga Madej (ta ostatnia w zakresie redakcji technicznej).