Okładka monografii - Problemy demograficzne Kielecczyzny

Problemy demograficzne Kielecczyzny
Prace redakcyjne: Janina Aleksińska

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 8
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1969

O książce

Tematem publikacji są przeobrażenia ludnościowe, zachodzące w województwie kieleckim, w tym zagadnienia przyrostu naturalnego, migracji wewnętrznych i przewidywanej struktury demograficznej regionu. Książka podejmuje także kwestie aktywności zawodowej i siły roboczej województwa kieleckiego oraz wpływu czynników demograficznych na rozwój gospodarczy.

Na treść książki złożyły się materiały z Regionalnej Konferencji Demograficznej zorganizowanej przez Główny Urząd Statystyczny 26 marca 1969 r. w Kielcach. Wydarzenie miało na celu dostarczyć podmiotom odpowiedzialnym za decyzje dotyczące rozwoju społecznego i gospodarczego rzetelnej i pogłębionej wiedzy na temat sytuacji demograficznej regionu kieleckiego. Jednocześnie informacje zawarte w zebranych referatach i wypowiedziach miały być przydatne dla badań nad zagadnieniami społeczno-gospodarczymi w innych województwach zmagających się z podobnymi problemami.

Książka składa się z czterech części: referatów konferencyjnych, wypowiedzi przedstawionych w trakcie dyskusji, wypowiedzi nadesłanych po konferencji oraz podsumowania. Te cztery główne części poprzedzone zostały przemówieniem prezesa GUS doc. dr. Wincentego Kawalca, którego wystąpienie również – obok głosów Zygmunta Zaremby (GUS) i prof. dr. Edwarda Rosseta (Pracownia Demograficzna PAN w Łodzi) – wieńczy monografię. Prace redakcyjne wykonała Janina Aleksińska.