Okładka monografii - Problemy demograficzne województwa lubelskiego

Problemy demograficzne województwa lubelskiego
Opracowanie merytoryczne: Władysław Kondrat

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 33
Główny Urząd Statystyczny, Urząd Wojewódzki w Lublinie i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 1983

O książce

W tomie 33 Biblioteki Wiadomości Statystycznych dokonano analizy problemów demograficznych występujących w województwie lubelskim w kontekście przemian społeczno-gospodarczych zachodzących na tym terenie w 2. połowie lat 70. XX wieku. Na wiele podejmowanych w opracowaniu kwestii autorzy spojrzeli jednak z perspektywy ogólnopolskiej, zwracając przy tym uwagę na związki łączące to województwo z terenami wchodzącymi w jego skład przed reformą administracyjną z 1975 r.

Monografia składa się z 14 referatów wygłoszonych na konferencji naukowej zorganizowanej 4 i 5 października 1979 r. w Puławach przez Urząd Wojewódzki w Lublinie, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Główny Urząd Statystyczny. Do szczegółowych, skupionych wokół demografii, tematów poruszanych na łamach publikacji należą: zjawiska migracyjne na linii wieś – miasto, poziom przyrostu naturalnego i jego przyczyny, proces starzenia się społeczeństwa i jego skutki, zatrudnienie w rolnictwie, sytuacja na rynku pracy, aktywność zawodowa kobiet, zmiana modelu rodziny, a także znaczenie województwa lubelskiego jako centrum powstającego zagłębia węglowego. Referenci, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele władz lokalnych, pracownicy statystyki i reprezentanci środowisk naukowo-badawczych, zwracali również uwagę na perspektywy rozwoju województwa lubelskiego. Materiały z konferencji planowano bowiem wykorzystać podczas prac nad założeniami wieloletniego planu społeczno-gospodarczego rozwoju tego regionu.

Tom otwiera wystąpienie wprowadzające przewodniczącego Komisji Statystyki i Demografii Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Adama Machnowskiego.

Monografię pod kątem merytorycznym opracował Władysław Kondrat, a prace redakcyjne wykonała Irena Ziniewicz.