Okładka monografii - Jakość życia i warunki bytu

Jakość życia i warunki bytu
Opracowanie merytoryczne: Wiesław Łagodziński

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 40
Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 1991

O książce

Tom 40 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych przedstawia syntezę opracowań naukowych – zarówno teoretycznych, jak i empirycznych – przeprowadzonych w ramach podprogramu „Jakość życia a warunki bytu” programu „Polityka społeczna w Polsce” w obrębie Centralnego Problemu Badań Podstawowych. Przedmiotem prac były zagadnienia takie jak: wskaźniki społeczne, badania jakości życia, modele rozkładu dochodów, syntetyczne ujęcie problematyki konsumpcji w aspekcie badań warunków bytu, nowe podejścia do badania ubóstwa w Polsce, badania warunków bytu rodzin z małymi dziećmi, wykorzystanie czasu i uczestnictwo w kulturze, rola świadczeń społecznych w problematyce warunków bytu, a także potrzeby młodzieży.

Celem programu było wypełnienie luk w badaniach warunków życia ludności; badania tego rodzaju były prowadzone we wcześniejszych latach m.in. przez Departament Badań Społecznych i Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Podprogram „Jakość życia a warunki bytu” realizowany był bezpośrednio przez Radę Główną Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz zsynchronizowany z Zintegrowanym Systemem Badań Gospodarstw Domowych GUS.

Publikacja powstała z inicjatywy prof. dr. hab. Stanisława Czajki, koordynatora programu „Polityka społeczna w Polsce”. Składa się z 12 rozdziałów problemowych, wprowadzenia autorstwa prof. dr. hab. Jana Kordosa oraz aneksu zawierającego m.in. listę publikacji GUS z zakresu warunków życia ludności z lat 1980–1990. Redakcję merytoryczną tomu wykonał Wiesław Łagodziński, a za opracowanie redakcyjne odpowiadał Stanisław Jońca.