Okładka monografii - Mierniki rozwoju regionów

Mierniki rozwoju regionów
Opracowanie redakcyjne: Zbigniew Gontarski, Marian Klimczyk, Joanna Kikolska-Lesiak

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 9
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1969

O książce

Kluczowym zagadnieniem statystyki regionalnej pod koniec lat 60. XX w. było stworzenie systemu mierników poziomu i dynamiki rozwoju regionów z uwzględnieniem różnych typów układów regionalnych. Wzrost zapotrzebowania na informacje w układach regionalnych wynikał m.in. z rosnących potrzeb analiz gospodarczych w przekrojach przestrzennych, potrzeb koordynacji terenowej w planowaniu i zarządzaniu gospodarką narodową, rosnących uprawnień rad narodowych do zarządzania gospodarczego oraz rozwoju badań regionalnych i urbanistyki. Tworzony system wskaźników wraz z odpowiednimi metodami badawczymi miały umożliwić porównywanie regionów pod względem poziomu rozwoju gospodarczego oraz dostarczać informacji niezbędnych do aktywizacji gospodarczej i zmniejszania dysproporcji w poziomie życia ludności.

Wszystkie te kwestie zostały podjęte w tomie 9 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych Mierniki rozwoju regionów. Materiały zawarte w publikacji były pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Główny Urząd Statystyczny 22 maja 1969 r., której temat stanowiły metody badań rozwoju regionów oraz mierniki oceny poziomu regionów. Referaty przedstawione w trakcie konferencji pozwoliły wytyczyć kierunek dalszych prac w tym zakresie i sformułować ogólne wnioski dotyczące rozwoju statystyki regionalnej.

Monografia została podzielona na trzy części poprzedzone wstępem odredakcyjnym i przemówieniem wstępnym prezesa GUS doc. dr. Wincentego Kawalca. Pierwsza część zawiera 10 referatów wygłoszonych podczas konferencji. Druga zbiera wypowiedzi wygłoszone w dyskusji w trakcie obrad. W trzeciej zamieszczono wypowiedzi nadesłane już po wydarzeniu. Prace redakcyjne przeprowadzili Zbigniew Gontarski, Marian Klimczyk, Joanna Kikolska-Lesiak.