Okładka monografii - Aktualne problemy statystyki państwowej

Aktualne problemy statystyki państwowej
Opracowanie redakcyjne: Danuta Ufnal

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 17
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1972

O książce

Problemy statystyki publicznej w 1971 r. stały się przedmiotem ożywionych dyskusji w związku z wytycznymi Komitetu Centralnego PZPR na VI Zjazd Partii zaplanowany pod koniec tego roku. Wytyczne dotyczyły m.in. rozwijania i wdrażania metod informatyczno-decyzyjnych wykorzystujących najnowsze techniki przetwarzania danych, dostosowania systemu informacji statystycznej do wewnętrznych potrzeb planowania i zarządzania oraz zmniejszenia obciążeń związanych ze sprawozdawczością nakładanych na przedsiębiorstwa i inne podmioty.

W celu omówienia tych zagadnień zwołano krajową naradę aktywu statystycznego z udziałem przedstawicieli statystyki państwowej, resortów i prezydiów rad narodowych. W trakcie dyskusji 17 listopada 1971 r. szczególną uwagę zwrócono na pięć zadań: zmniejszenie, usprawnienie i uporządkowanie wymogów sprawozdawczości i systemu sprawozdawczego, przystosowanie systemu informacji do aktualnych potrzeb organów planowania i zarządzania, rozwój elektronicznej techniki obliczeniowej w celu doskonalenia prac statystycznych, wzmacnianie terenowych organów statystycznych oraz prowadzenie właściwej polityki kadrowej. Materiały ze spotkania zostały opublikowane w tomie 17 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych.

Publikacja zawiera przemówienie programowe prezesa GUS prof. dr. hab. Wincentego Kawalca, wystąpienie I zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów prof. dr. hab. Kazimierza Secomskiego, referat dotyczący rozwoju i usprawnienia statystyki w świetle wytycznych KC PZPR opracowany przez powołany w tym celu specjalny zespół, a także wypowiedzi uczestników narady i podsumowanie obrad przez prezesa Kawalca. Tom opracowała redakcyjnie i przygotowała do druku Danuta Ufnal.