Okładka monografii - Aktualne problemy statystyki regionalnej w krajach europejskich

Aktualne problemy statystyki regionalnej w krajach europejskich
Opracowanie redakcyjne: Marian Klimczyk (kier.), Halina Cieślak, Zbigniew Gontarski, Janusz Jagielski, Joanna Kikolska-Lesiak, Adam Mijakowski

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 12
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1970

O książce

Na progu lat 70. XX w. powszechne stało się przekonanie, że badania rozwoju gospodarczego bez uwzględnienia ujęć regionalnych byłyby niewystarczające. W wielu krajach zaczęto opracowywać perspektywiczne plany rozwoju regionów i rozbudowywać statystykę regionalną jako dyscyplinę naukową. Do najważniejszych problemów należały: cel i potrzeby statystyki regionalnej, metody opracowywania regionalnych bilansów gospodarki narodowej, cele i kryteria delimitacji regionów, rodzaje delimitowanych regionów, metody statystycznych badań regionalnych, system mierników w badaniu regionów, metody zbierania danych według podziałów terenowych, gromadzenie i przechowywanie informacji w bankach danych oraz metody udostępniania informacji. Istotną kwestią stała się także współpraca międzynarodowa w zakresie statystyki regionalnej, ujednolicenie pojęć i zapewnienie porównywalności opracowań dotyczących regionów.

Omówieniu tych zagadnień służyło międzynarodowe seminarium zorganizowane przez Konferencję Statystyków Europejskich przy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i Główny Urząd Statystyczny. Seminarium odbyło się w Warszawie między 30 września a 8 października 1969 r. z udziałem m.in. przewodniczącego Komisji Statystyków Europejskich, prezesa Centralnego Federacyjnego Urzędu Statystycznego Czechosłowacji Jana Kazimoura oraz dyrektora Departamentu Statystyki Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ Barrie’ego Daviesa. Materiały z tego wydarzenia zostały opublikowane w tomie 12 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych Aktualne problemy statystyki regionalnej w krajach europejskich.

Część merytoryczna publikacji składała się z szeregu referatów i streszczeń towarzyszących im dyskusji. Referaty zostały poprzedzone wstępem opracowanym przez Departament Statystyki Terenowej, który odpowiadał za redakcję merytoryczną tomu, oraz przemówieniami prezesa GUS Wincentego Kawalca, wiceprezesa Rady Ministrów PRL Stanisława Majewskiego oraz wspominanych wyżej gości: Jana Kazimoura i Barrie’ego Daviesa. W ostatniej części publikacji znalazły się wystąpienia końcowe Kawalca, prezesa Łotewskiego Urzędu Statystycznego Elera W. Abolinsza i Daviesa, który opracował również wnioski z seminarium. Przygotowaniem redakcyjnym tomu zajmował się zespół pod kierunkiem Mariana Klimczyka: Halina Cieślak, Zbigniew Gontarski, Janusz Jagielski, Joanna Kikolska-Lesiak i Adam Mijakowski oraz Joanna Górska jako redaktorka techniczna.