Okładka monografii - Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego

Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego
Redakcja naukowa: Stanisław Kamiński, Edyta Mazurek

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 65
Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Warszawa 2011

O książce

Rosnąca rola samorządu terytorialnego w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym, w tym odpowiedzialność za wyznaczanie priorytetów i warunków rozwoju poszczególnych obszarów, oznacza dla statystyki publicznej konieczność gromadzenia, opracowywania i udostępniania informacji na użytek gmin, powiatów i województw. Wynika z tego potrzeba dostosowania statystyki publicznej do tych zadań, a także komunikacji między reprezentantami statystyki, środowisk naukowych i samorządów terytorialnych.

Forum takiej wymiany wiedzy i idei była ogólnopolska konferencja naukowa „Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego” zorganizowana 7 i 8 marca 2011 r. we Wrocławiu. Niniejsza publikacja stanowi pokłosie tego wydarzenia. Tytuł konferencji i tomu pokonferencyjnego podkreśla służebną rolę statystyki publicznej wobec społeczeństwa. Odpowiadają temu dwa wyróżnione obszary tematyczne tomu 65 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych: relacje między samorządem terytorialnym a statystyką publiczną – od rysu historycznego do planów na przyszłość – oraz wspomaganie informacyjne samorządów lokalnych przez statystykę publiczną.

Referaty zebrane w monografii zostały poprzedzone przedmową prezesa GUS prof. dr. hab. Janusza Witkowskiego oraz wystąpieniami gości honorowych: ponownie prezesa Witkowskiego, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Marka Bojarskiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego prof. dr hab. Grażyny Trzpiot, marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca i wiceprezydenta Wrocławia Wojciecha Adamskiego, a także listem do uczestników konferencji przesłanym przez Olgierda Dziekońskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Za redakcję naukową tomu odpowiadali dr Stanisław Kamiński z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz dr Edyta Mazurek z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opracowanie redakcyjne wykonał Anatol Kula.