Okładka monografii - Turystyka w statystyce wielkich aglomeracji

Turystyka w statystyce wielkich aglomeracji
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 51
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1996

O książce

W latach 80. ubiegłego wieku dokonał się największy rozwój światowej turystyki. W Polsce ten proces rozpoczął się wraz ze zmianą ustroju, stopniowo zaczęto też postrzegać turystykę jako rentowną dziedzinę gospodarki. W tomie 51 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych omówiono problematykę roli statystyki w kształtowaniu popytu na turystykę, a zwłaszcza w jej promocji. Zwrócono również uwagę na konieczność ujednolicenia systemu pojęć i klasyfikacji oraz metodologii badań statystycznych turystyki w różnych krajach oraz potrzebę upowszechniania zaleceń i rekomendacji Światowej Organizacji Turystyki w tym zakresie.

Monografia jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas Międzynarodowego Seminarium Naukowego odbywającego się od 25 do 27 października 1995 r. w Jachrance, które zgromadziło europejskich i polskich ekspertów – przedstawicieli Eurostatu, Światowej Organizacji Turystyki, zagranicznych urzędów turystycznych oraz polskich instytucji zajmujących się statystyką turystyki. Wyrażono nadzieję, że wymiana poglądów i doświadczeń w międzynarodowym gronie przyczyni się m.in. do prowadzenia intensywniejszych badań nad wpływem turystyki na rozwój wielkich aglomeracji.

Organizatorami seminarium byli Urząd Statystyczny w m.st. Warszawie oraz stołeczny oddział Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Słowo powitania do uczestników spotkania skierowali: prezes Głównego Urzędu Statystycznego, dyrektor Urzędu Statystycznego w m.st. Warszawie, wiceprezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, wojewoda warszawski oraz wiceprezydent Warszawy.

Monografię pod kątem redakcyjnym opracował Stanisław Jońca, a redakcję techniczną wykonała Zofia Wapniarek.