Okładka monografii - Rozwój regionalny Polski w świetle badania dochodu narodowego

Rozwój regionalny Polski w świetle badania dochodu narodowego
Opracowanie redakcyjne: Halina Cieślak, Zygmunt Peuker

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 22
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1973

O książce

Na początku lat 70. XX w. Polska była jednym z nielicznych krajów, które prowadziły systematyczne badania dochodu narodowego w przekroju regionalnym. Wskaźnik dochodu narodowego według województw był wówczas powszechnie przyjętym miernikiem syntetycznym charakteryzującym procesy wzrostu i zmian struktury gospodarczej regionów. Badania w tej dziedzinie zostały zapoczątkowane przez Główny Urząd Statystyczny w 1960 r. i miały dać odpowiedź na pytania o stopień i tempo niwelowania dysproporcji w rozwoju społecznym i gospodarczym regionów. W 1972 r. do analiz w przekroju wojewódzkim włączono spożycie dóbr materialnych i usług niematerialnych przez ludność.

Tematyka zagadnień rozwoju regionalnego rozpatrywanych przez pryzmat dochodu narodowego była przedmiotem konferencji naukowej, która odbyła się w Warszawie 19 grudnia 1972 r. Konferencję zorganizował Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS pod auspicjami Zespołu Koordynacyjnego Problemu Węzłowego 11.2.1 planu centralnego Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy instytutów badawczych, szkół wyższych i organów statystyki publicznej. Materiały pokonferencyjne zostały opublikowane w tomie 22 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych zatytułowanym Rozwój regionalny Polski w świetle badania dochodu narodowego.

Tom składa się z trzech części i aneksu. Pierwszą część stanowią referaty, drugą – komunikaty opracowane na konferencję. W trzeciej części zawarto zapis wystąpień wygłoszonych w trakcie dyskusji konferencyjnej. W aneksie znalazły się tablice i kartogramy przedstawiające dane statystyczne w przekroju regionalnym na temat produkcji czystej, osób czynnych zawodowo w sferze produkcji materialnej, środków trwałych w sferze produkcji materialnej oraz spożycia i akumulacji. Publikację otwiera przemówienie wstępne prezesa GUS prof. dr. hab. Stanisława Kuzińskiego, który wygłosił również podsumowanie konferencji. Przygotowaniem tomu zajęli się Halina Cieślak i Zygmunt Peuker z Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, a redakcją techniczną – Krzysztof Koziczyński.