Okładka monografii - Bilanse gospodarki narodowej

Bilanse gospodarki narodowej
Opracowanie redakcyjne: Benedykt Askanas, Krystyna Gądek

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 5
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1968

O książce

Rozwój handlu zagranicznego i współpracy międzynarodowej w latach 60. XX w. przyczyniły się do zwiększenia zależności między rozwojem gospodarczym poszczególnych krajów a ich zewnętrznymi powiązaniami. Jednocześnie integracja w skali międzynarodowej rodziła zapotrzebowanie na analizy porównawcze, do których opracowania niezbędna była wspólna baza statystyczna i współpraca statystyków i ekonomistów z różnych krajów. Tom 5 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych Bilanse gospodarki narodowej stanowił krok w kierunku odpowiedzi na to zapotrzebowanie.

W publikacji zawarto referaty i zapis dyskusji pochodzące z międzynarodowego sympozjum na temat bilansów gospodarki narodowej, które odbyło się między 20 a 23 lutego 1968 r. w Warszawie z inicjatywy Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS. Moment organizacji sympozjum przypadł na czas rewizji metodologii systemu bilansów gospodarki narodowej przez Komisję Statystyczną RWPG oraz rewizji systemu rachunków narodowych przeprowadzoną w ramach Komisji Statystycznej ONZ. W trakcie sympozjum ekonomiści i statystycy reprezentujący oba systemy mogli swobodnie przedyskutować praktyczne rozwiązania przyjęte odpowiednio w krajach o gospodarce planowej i gospodarce rynkowej.

Zebrane w tomie referaty i głosy w dyskusji dotyczą trzech grup zagadnień: budowy systemu bilansów gospodarki narodowej, wykorzystania bilansów gospodarki narodowej w analizach i planowaniu oraz porównań międzynarodowych. Przemówienie powitalne wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza oraz przemówienie wstępne i końcowe prezesa GUS doc. dr. Wincentego Kawalca dopełniają zawartości publikacji. Prace redakcyjne wykonali Benedykt Askanas i Krystyna Gądek, a redakcję techniczną – Danuta Ćwiklińska i Krzysztof Koziczyński.