Okładka monografii - Rachunek produktywności KLEMS dla polskiej gospodarki

Rachunek produktywności KLEMS dla polskiej gospodarki
Dariusz Kotlewski

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 69
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2020

O książce

Metodologia rachunku produktywności KLEMS jest zorientowana na ustalenie źródeł wzrostu gospodarczego. Rachunek ten polega na wykonywaniu dekompozycji przyrostu względnego wybranych wielkości reprezentujących wzrost gospodarczy – zwykle produkcji globalnej lub wartości dodanej brutto – na wkłady czynników produkcji i ich pod-czynników oraz wkład wzrostu produktywności w gospodarce. Monografia zawiera innowacyjne rozwinięcia wypracowanej na arenie międzynarodowej metodologii dekompozycji wzrostu gospodarczego na wkłady czynnikowe i wkład produktywności.

Rachunek produktywności KLEMS znajduje zastosowanie głównie w badaniu procesów gospodarczych i tworzeniu podstawy rachunkowej do ich dalszej analizy, więc jest cennym narzędziem dla naukowców zajmujących się gospodarką. Dzięki swojej funkcji wyjaśniającej umożliwia formułowanie rekomendacji gospodarczych oraz prognoz i scenariuszy przyszłego rozwoju gospodarczego. Ma szczególny potencjał w przypadku badania gospodarki regionalnej. Może być wykorzystywany także do badania efektów wdrażania instrumentów polityki gospodarczej czy konkurencyjności międzynarodowej kraju oraz do obserwacji skutków szoków makroekonomicznych (również o pochodzeniu pozaekonomicznym).

Uaktualniona wersja anglojęzyczna tej publikacji została wydana w 2021 r. w serii Statistical Research Papers i jest dostępna pod adresem:
https://srp.stat.gov.pl/gus_srp_vol3_kotlewski_KLEMS_productivity_accounting_for_the_Polish_economy

O autorze

Dariusz Kotlewski, adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, konsultant w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów w Głównym Urzędzie Statystycznym. Autor i współautor kilkunastu artykułów poświęconych tematyce rachunku produktywności KLEMS (opublikowanych w czasopismach: „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician”, „Statistics in Transition new series”, „Bank i Kredyt”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” i „Gospodarka Narodowa”) oraz rachunków dekompozycji wzrostu gospodarczego, zamieszczonych m.in. w publikacji Rachunek produktywności KLEMS – Polska 2005–2016 i w kolejnych edycjach z tej serii. W pracy naukowej zajmuje się takimi zagadnieniami, jak: wzrost gospodarczy na poziomie zagregowanym i regionalnym, rachunkowość wzrostu gospodarczego, z uwzględnieniem porównań międzynarodowych i regionalnych w tym zakresie, teoria handlu międzynarodowego, nowa geografia ekonomiczna, regionalistyka, ekonomia sektora elektroenergetycznego i energetyka.