Okładka monografii - Zagadnienia metodologiczne statystyki społeczno-demograficznej

Zagadnienia metodologiczne statystyki społeczno-demograficznej
Opracowanie merytoryczne: Władysław Kondrat

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 26
Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Uniwersytet Gdański, Warszawa 1976

O książce

Przedmiotem tomu 26 Biblioteki Wiadomości Statystycznych stały się aktualne problemy definicyjne, klasyfikacyjne i interpretacyjne statystyki społeczno-demograficznej. Wśród szczegółowych zagadnień znalazły się m.in. system mierników infrastruktury społecznej, system klasyfikacji ludności, system informacji statystycznej, badania statystyczne z zakresu ochrony zdrowia, działalności kulturalnej, zasobów pracy, dochodów i płac realnych, spożycia funduszu świadczeń społecznych oraz warunków mieszkaniowych i komunalnych ludności. Celem publikacji było nie tylko przyspieszenie tempa badań i opracowań statystycznych w tych i pokrewnych obszarach, lecz także koordynacja różnorodnych działań w obrębie systemu statystyki społeczno-demograficznej. Podjęcie prac metodologicznych zmierzających do stworzenia takiego kompleksowego systemu wymagało z kolei ujednolicenia stosowanych pojęć i definicji, jak również uporządkowania metod grupowania oraz powiązania wyników badań makro- i mikroekonomicznych.

Teksty zebrane w publikacji przedstawione zostały w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 25 kwietnia 1975 r. w Warszawie. Z inicjatywą organizacji konferencji wystąpiła Komisja Statystyki i Demografii Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a współorganizatorami zostały Główny Urząd Statystyczny i Uniwersytet Gdański. W wydarzeniu wzięło udział ok. stu osób: naukowców oraz przedstawicieli jednostek planistycznych i statystycznych.

Tom składa się z trzech części. W pierwszej znalazły się referaty konferencyjne, w drugiej – krótsze komunikaty, a na trzecią złożyły się głosy w dyskusji. Przedmową książkę opatrzył prezes GUS prof. dr hab. Stanisław Kuziński, a wystąpienie wprowadzające i podsumowanie dyskusji wygłosił Przewodniczący Komisji Statystyki i Demografii ZG PTE Adam Machnowski. Za opracowanie merytoryczne publikacji odpowiadał Władysław Kondrat.